Kategoria: Teaching Star

dr inż. JUSTYNA TROJANOWSKA

Politechnika Poznańska

Pandemia spowodowała, że mamy dużo łatwiejszy dostęp do zasobów wiedzy, co daje również szersze możliwości w zakresie kształcenia i powoduje, że odległość uczelni od domu nie ma dzisiaj znaczenia – mówi dr inż. Justyna Trojanowska z Politechniki Poznańskiej. Dalej wskazuje, że w kontekście umiędzynarodowienia w dobie pandemii największym wyzwaniem dla polskich uczelni jest uatrakcyjnienie oferty dydaktycznej.

Jak to zrobić? Dr inż. Trojanowska podaje przykład swojej uczelni, która jako lider europejskiego projektu EUNICE tworzy Uniwersytet Europejski oferujący elastyczne programy nauczania, dostosowane do potrzeb i oczekiwań otoczenia społeczno-gospodarczego, a realizowane przez siedem najlepszych europejskich szkół wyższych jednocześnie. – Wspólny europejski kampus, zintegrowana mobilność, a przede wszystkim edukacja zorientowana na przemysł przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności i konkurencyjności oferty kształcenia. Jestem dumna, że mogę brać udział w tym projekcie i tworzyć uczelnię moich marzeń – wyznaje dr inż. Trojanowska.

Magdalena Zawirska-Wolniewicz, kierownik Dział Współpracy Międzynarodowej PP, która rekomendowała dr Trojanowską do nagrody, argumentuje: „Dr inż. Trojanowska poprzez swoje zaangażowanie i działania w międzynarodowych zespołach mające na celu podniesienie praktycznych kompetencji studentów oraz jakości kształcenia może stanowić przykład dla innych pracowników dydaktycznych”.

Metody, po jakie sięga Teaching Star 2021, to m.in. stosowanie mediów społecznościowych w dydaktyce (według dr Trojanowskiej nauczyciel, wkraczając tam, odejmuje studentom nieco stresu, bo to środowisko, w którym studenci dobrze się czują) czy pokazywanie krótkich filmów w czasie zajęć (co pozwala utrzymać koncentrację studentów) albo używanie prostych ankiet (by na bieżąco kontrolować zrozumienie tematu). Przede wszystkim zaś dr Trojanowska jest orędowniczką wiedzy praktycznej. Sama tak o tym opowiada:

W czasie zajęć chętnie i często odnoszę się do własnych doświadczeń zdobytych w czasie realizacji projektów w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Uważam bowiem, że teorii, szczególnie z zakresu inżynierii produkcji, można nauczyć się z podręcznika. Natomiast warto, by studenci zdawali sobie sprawę z wyzwań, jakie przed nimi staną, gdy będą chcieli wdrożyć te rozwiązania w praktyce. Przedstawianie przykładów z rzeczywistych systemów produkcyjnych pozwala studentom lepiej zrozumieć omawiane zagadnienia, ale również pojąć, dlaczego zagadnienie poruszane na zajęciach jest ważne i dlaczego warto się tego uczyć.

Jak dodaje, omawiane przykłady praktyczne dzięki temu, że rysują pewną historię, na dużo dłużej zostają w głowach i świadomości studentów. – Co więcej praktyczne zastosowanie wiedzy uważam za jeden z kluczowych czynników umożliwiających wywołanie zainteresowania wśród przedstawicieli pokolenia Z.  Inną ważną kwestią przemawiającą za praktycznością kształcenia jest to, że właśnie ona jest powodem, dla którego obcokrajowcy wybierają Politechnikę Poznańską w ramach programu Erasmus+.

A skoro o obcokrajowcach mowa, Teaching Star 2021 kształcenie zagranicznych studentów nazywa „fascynującą przygodą”, choć nie ukrywa, że jest to nieco większe wyzwanie niż uczenie jedynie w polskich grupach. Problemy są różne, w zależności od tego, czy kształci się grupę studentów jednej narodowości, czy wielokulturową. – W przypadku grup jednonarodowych wystarczy poświęcić odpowiednio dużo czasu, by dobrze się przygotować do zajęć, np. przez poznanie historii i kultury danego narodu, ale również przez prześledzenie programu zajęć danej grupy, by wiedzieć, do jakiej wiedzy lub doświadczeń studentów można się odwoływać w czasie swoich zajęć.

Natomiast kształcenie grup wielonarodowych to przede wszystkim wyzwanie kulturowe, jak mówi dr Trojanowska: trzeba znać zwyczaje panujące w poszczególnych krajach, bo bardzo łatwo kogoś urazić, ale też trzeba mieć świadomość zaszłości historycznych, by nie doprowadzać do nieprzyjemnych dyskusji. Opowiada, że na początku swojej pracy w grupach multikulturowych miała okazję przekonać się, jak duże znaczenie dla narodów toczących w przeszłości ze sobą wojny mają niezabliźnione rany po dawnych wydarzeniach. – Dziś już wiem, że trzeba być bardzo czujnym, by nie doprowadzić do niepotrzebnej dyskusji, niezwiązanej merytorycznie z tematem zajęć – kończy dr Trojanowska.

Opr. Magda Tytuła


dr inż. Justyna Trojanowska – absolwentka kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji na Wydziale Budowy Maszyn i Zarządzania (dzisiaj: Wydział Inżynierii Mechanicznej) Politechniki Poznańskiej, od 2012 r. pracuje na Politechnice Poznańskiej, gdzie obecnie pełni m.in. funkcję prodziekana ds. współpracy z gospodarką na Wydziale Inżynierii Mechanicznej PP i członka zespołu ds. międzynarodowych PP oraz członka komisji rekrutacyjnej cudzoziemców. Współtworzy Work Package nr 5 „Training, Research & Development for Industry-oriented problems” w ramach projektu EUNICE.

 

www.gwiazdyinternacjonalizacji.pl

Patronat

Partnerzy

Sekretariat