Kategorie

Gwiazda Zarządzania / Management Star

Nagroda dla kadry zarządzającej polskich szkół wyższych (z wyłączeniem rektorów). Nagrodę otrzyma osoba która:

 • tworzy i realizuje strategię internacjonalizacji uczelni
 • tworzy i wspiera międzynarodowe programy studiów i badań naukowych
 • rozwija międzykulturowość kadry, studentów oraz procesów dydaktycznych.
 • wdraża procesy Internationalization at home.

 

Gwiazda Rozwoju / Development Star

Nagroda przyznawana (od 2023) osobom, które mają wybitne osiągnięcia w działaniach na rzecz międzynarodowego rozwoju uczelni w zakresie naukowym i edukacyjnym – w tym m.in. w pionach zajmujących się inicjatywami doskonałości naukowej typu IDUB czy też sieciami uniwersytetów europejskich.

 

Gwiazda Kształcenia / Teaching Star

Nagroda dla kadry dydaktycznej polskich szkół wyższych. Nagrodę otrzyma osoba, która:

 • wyróżnia się w swojej uczelni jakością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów obcokrajowców
 • tworzy nowe formy kształcenia studentów o charakterze międzynarodowym i międzykulturowym oraz wzbogaca formy już istniejące o wymiar międzynarodowy i międzykulturowy
 • rozwija i tworzy formy kształcenia podnoszące kompetencje pracowników akademickich i administracyjnych uczelni w zakresie kształcenia międzynarodowego.

 

Gwiazda Marketingu / Marketing Star

Nagroda dla kadry i pracowników działów/biur promocji, rekrutacji i współpracy z zagranicą polskich szkół wyższych. Nagroda przyznana będzie osobie, która:

 • realizuje promocję zagraniczną poprzez wyróżniające się metody i innowacyjne narzędzia, z użyciem współczesnych form przekazu informacji, w tym social media
 • ma osiągnięcia w budowaniu międzynarodowego prestiżu i postrzegalności (reputation and visibility) swoich uczelni
 • tworzy i udoskonala metody rekrutacji studentów zagranicznych.

 

Gwiazda Badań / Research Star

Nagroda dla kadry naukowo-badawczej polskich szkół wyższych. Nagrodę otrzyma osoba, która:

 • prowadzi badania nad internacjonalizacją w szkolnictwie wyższym, zarówno w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej
 • upowszechnia szeroko wyniki swoich badań, starając się, by stały się one inspiracją i pomocą dla pracowników uczelni zajmujących się umiędzynarodowieniem
 • wspiera i promuje nowe trendy i teorie związane z internacjonalizacją szkolnictwa wyższego.

 

Gwiazda Dyplomacji Publicznej / Public Diplomacy Star

Dla sukcesu umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego niezbędne jest wsparcie ze strony służb dyplomatycznych i konsularnych oraz instytucji i osób posiadających doświadczenie w zakresie dyplomacji publicznej. Nagrodę „Public Diplomacy Star” otrzyma osoba posiadająca zasługi dla wspierania internacjonalizacji polskich uczelnie, która:

 • jest aktualnym lub byłym pracownikiem polskich służb dyplomatycznych lub konsularnych i swoją działalnością wspiera internacjonalizację polskich uczelni
 • jest aktualnym lub byłym przedstawicielem innych polskich instytucji i organizacji działających za granicą (naukowych, kulturalnych, biznesowych lub innych) i posiada wybitne zasługi dla rozwijania współpracy naukowej i dydaktycznej polskich szkół wyższych z partnerami z innych krajów
 • jest aktywna w obszarze dyplomacji publicznej i upowszechnia wysokie standardy międzynarodowych kontaktów akademickich i naukowych.

 

Gwiazda Dyplomacji Naukowej / Science Diplomacy Star

Nagroda przyznawana (od 2024 roku) osobom, które wykorzystując osiągnięcia polskich uczonych, zespołów badawczych lub uczelni, działają na rzecz budowania współpracy międzynarodowej w celu rozwiązywania problemów stojących przed ludzkością i budowania konstruktywnych partnerstw międzynarodowych, czym przyczyniają się do tworzenia pozytywnego wizerunku Polski jako kraju o wysokim potencjale naukowym.

 

Wschodząca Gwiazda / Rising Star

Nagroda dla pracowników działów i biur współpracy z zagranicą, promocji i rekrutacji oraz dziekanatów i innych jednostek administracji uczelni. Przyznawana osobom, które mają nie więcej niż 35 lat, a ich działania zostały dostrzeżone i obiecująco rokują na przyszłość nie tylko na macierzystej uczelni, ale także w wymiarze krajowym i międzynarodowym. Nagrodę otrzyma osoba, która:

 • realizuje współpracę zagraniczną poprzez innowacyjne metody i narzędzia
 • tworzy i rozwija unikalne ścieżki współpracy międzynarodowej z uczelniami zagranicznymi, agencjami rekrutacyjnymi i innymi podmiotami zewnętrznymi
 • jest aktywna w międzynarodowym środowisku osób zajmujących się internacjonalizacją szkolnictwa wyższego i nauki.

 

Wybitna Gwiazda / Distinguished Star - Nagroda Specjalna za całokształt zasług na rzecz umiędzynarodowienia

Nagroda Specjalna dla wybitnych przedstawicieli środowiska akademickiego (w tym byłych rektorów), którzy wnieśli znaczący wkład w rozwój internacjonalizacji polskiego szkolnictwa wyższego oraz budowanie jego prestiżu na arenie międzynarodowej. Prawo do zgłaszania kandydatów do Nagrody Specjalnej "Distinguished Star" posiadają wyłącznie członkowie Kapituły oraz Przewodniczący KRASP.

Patronat

Partnerzy

Sekretariat