Kategorie

Gwiazda Zarządzania / Management Star

Nagroda dla kadry zarządzającej polskich szkół wyższych (z wyłączeniem rektorów). Nagrodę otrzyma osoba która:

 • tworzy i realizuje strategię internacjonalizacji uczelni
 • tworzy i wspiera międzynarodowe programy studiów i badań naukowych
 • rozwija międzykulturowość kadry, studentów oraz procesów dydaktycznych.
 • wdraża procesy Internationalization at home.

Gwiazda Kształcenia / Teaching Star

Nagroda dla kadry dydaktycznej polskich szkół wyższych. Nagrodę otrzyma osoba, która:

 • wyróżnia się w swojej uczelni jakością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów obcokrajowców
 • tworzy nowe formy kształcenia studentów o charakterze międzynarodowym i międzykulturowym oraz wzbogaca formy już istniejące o wymiar międzynarodowy i międzykulturowy
 • rozwija i tworzy formy kształcenia podnoszące kompetencje pracowników akademickich i administracyjnych uczelni w zakresie kształcenia międzynarodowego.

Gwiazda Marketingu / Marketing Star

Nagroda dla kadry i pracowników działów/biur promocji, rekrutacji i współpracy z zagranicą polskich szkół wyższych. Nagroda przyznana będzie osobie, która:

 • realizuje promocję zagraniczną poprzez wyróżniające się metody i innowacyjne narzędzia, z użyciem współczesnych form przekazu informacji, w tym social media
 • ma osiągnięcia w budowaniu międzynarodowego prestiżu i postrzegalności (reputation and visibility) swoich uczelni
 • tworzy i udoskonala metody rekrutacji studentów zagranicznych.

Gwiazda Badań / Research Star

Nagroda dla kadry naukowo-badawczej polskich szkół wyższych. Nagrodę otrzyma osoba, która:

 • prowadzi badania nad internacjonalizacją w szkolnictwie wyższym, zarówno w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej
 • upowszechnia szeroko wyniki swoich badań, starając się, by stały się one inspiracją i pomocą dla pracowników uczelni zajmujących się umiędzynarodowieniem
 • wspiera i promuje nowe trendy i teorie związane z internacjonalizacją szkolnictwa wyższego.

Gwiazda Dyplomacji Publicznej / Public Diplomacy Star

Dla sukcesu umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego niezbędne jest wsparcie ze strony służb dyplomatycznych i konsularnych oraz instytucji i osób posiadających doświadczenie w zakresie dyplomacji publicznej. Nagrodę „Public Diplomacy Star” otrzyma osoba posiadająca zasługi dla wspierania internacjonalizacji polskich uczelnie, która:

 • jest aktualnym lub byłym pracownikiem polskich służb dyplomatycznych lub konsularnych i swoją działalnością wspiera internacjonalizację polskich uczelni
 • jest aktualnym lub byłym przedstawicielem innych polskich instytucji i organizacji działających za granicą (naukowych, kulturalnych, biznesowych lub innych) i posiada wybitne zasługi dla rozwijania współpracy naukowej i dydaktycznej polskich szkół wyższych z partnerami z innych krajów
 • jest aktywna w obszarze dyplomacji publicznej i upowszechnia wysokie standardy międzynarodowych kontaktów akademickich i naukowych.

Wschodząca Gwiazda / Rising Star

Nagroda dla pracowników działów i biur współpracy z zagranicą, promocji i rekrutacji oraz dziekanatów i innych jednostek administracji uczelni. Przyznawana osobom, które mają nie więcej niż 35 lat, a ich działania zostały dostrzeżone i obiecująco rokują na przyszłość nie tylko na macierzystej uczelni, ale także w wymiarze krajowym i międzynarodowym. Nagrodę otrzyma osoba, która:

 • realizuje współpracę zagraniczną poprzez innowacyjne metody i narzędzia
 • tworzy i rozwija unikalne ścieżki współpracy międzynarodowej z uczelniami zagranicznymi, agencjami rekrutacyjnymi i innymi podmiotami zewnętrznymi
 • jest aktywna w międzynarodowym środowisku osób zajmujących się internacjonalizacją szkolnictwa wyższego i nauki.

Wybitna Gwiazda / Distinguished Star - Nagroda Specjalna za całokształt zasług na rzecz umiędzynarodowienia

Nagroda Specjalna dla wybitnych przedstawicieli polskiego środowiska akademickiego (w tym byłych rektorów), którzy wnieśli znaczący wkład w rozwój internacjonalizacji polskiego szkolnictwa wyższego oraz budowanie jego prestiżu na arenie międzynarodowej. Prawo do zgłaszania kandydatów do Nagrody Specjalnej "Distinguished Star" posiadają wyłącznie członkowie Kapituły oraz Przewodniczący KRASP.

 

ANKIETA

   .doc    |    .pdf   

Patronat

Partnerzy

Sekretariat